توجه: رمز عبور شما به صورت خودکار ایجاد می شود و به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

جدول قیمت گذاری

[vc_row][vc_column][us_pricing items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu0627%5Cu0633%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0646%5Cu062f%5Cu0627%5Cu0631%5Cu062f%22%2C%22price%22%3A%22%2420%22%2C%22substring%22%3A%22%5Cu0647%5Cu0631+%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0647%22%2C%22features%22%3A%222+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0631%5Cn2+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn3+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn4+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%5Cu062b%5Cu0628%5Cu062a+%5Cu0646%5Cu0627%5Cu0645%22%2C%22btn_style%22%3A10%2C%22btn_size%22%3A%2213px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%5Cu06a9%5Cu0633%5Cu0628+%5Cu0648+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%22%2C%22type%22%3A%22featured%22%2C%22price%22%3A%22%2445%22%2C%22substring%22%3A%22%5Cu0647%5Cu0631+%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0647%22%2C%22features%22%3A%22%5Cn10+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0631%5Cn2+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn3+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn4+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%5Cu062b%5Cu0628%5Cu062a+%5Cu0646%5Cu0627%5Cu0645%22%2C%22btn_style%22%3A8%2C%22btn_size%22%3A%2213px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctarget%3A%2520_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%5Cu062d%5Cu0631%5Cu0641%5Cu0647+%5Cu0627%5Cu06cc%22%2C%22price%22%3A%22%2480%22%2C%22substring%22%3A%22%5Cu0647%5Cu0631+%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0647%22%2C%22features%22%3A%22+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0631+%5Cu0646%5Cu0627%5Cu0645%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0648%5Cu062f%5Cn2+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn3+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn4+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%5Cu062b%5Cu0628%5Cu062a+%5Cu0646%5Cu0627%5Cu0645%22%2C%22btn_style%22%3A10%2C%22btn_size%22%3A%2213px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%5D”][us_separator size=”large”][us_pricing items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu0631%5Cu0627%5Cu06cc%5Cu06af%5Cu0627%5Cu0646%22%2C%22price%22%3A%22%240%22%2C%22substring%22%3A%22%5Cu0647%5Cu0631+%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0647%22%2C%22features%22%3A%221+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0631%5Cn2+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn3+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn4+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%5Cu062e%5Cu0631%5Cu06cc%5Cu062f+%5Cu0637%5Cu0631%5Cu062d%22%2C%22btn_style%22%3A2%2C%22btn_size%22%3A%2213px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%5Cu0627%5Cu0633%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0646%5Cu062f%5Cu0627%5Cu0631%5Cu062f%22%2C%22price%22%3A%22%2420%22%2C%22substring%22%3A%22%5Cu0647%5Cu0631+%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0647%22%2C%22features%22%3A%222+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0631%5Cn2+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn3+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn4+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%5Cu062e%5Cu0631%5Cu06cc%5Cu062f+%5Cu0637%5Cu0631%5Cu062d%22%2C%22btn_style%22%3A2%2C%22btn_size%22%3A%2213px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%5Cu062a%5Cu062c%5Cu0627%5Cu0631%5Cu062a%22%2C%22type%22%3A%22featured%22%2C%22price%22%3A%22%2445%22%2C%22substring%22%3A%22%5Cu0647%5Cu0631+%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0647%22%2C%22features%22%3A%2210+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0631%5Cn2+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn3+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn4+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%5Cu062e%5Cu0631%5Cu06cc%5Cu062f+%5Cu0637%5Cu0631%5Cu062d%22%2C%22btn_style%22%3A3%2C%22btn_size%22%3A%2213px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%5Cu062d%5Cu0631%5Cu0641%5Cu0647+%5Cu0627%5Cu06cc%22%2C%22price%22%3A%22%2480%22%2C%22substring%22%3A%22%5Cu0647%5Cu0631+%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0647%22%2C%22features%22%3A%22+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0631+%5Cu0646%5Cu0627+%5Cu0645%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0648%5Cu062f%5Cn2+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn3+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn4+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%5Cu062e%5Cu0631%5Cu06cc%5Cu062f+%5Cu0637%5Cu0631%5Cu062d%22%2C%22btn_style%22%3A2%2C%22btn_size%22%3A%2213px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3A%2523%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row]

پیمایش به بالا